• بررسی ارتباط صد‌ساله رشد اقتصادی و بازده سهام

    بررسی ارتباط صد‌ساله رشد اقتصادی و بازده سهام

    : باور عمومی بر این است که رشد اقتصادی برای سهامداران خوب است و یک همبستگی مثبت میان رشد اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد، با این حال یک یافته جدید نشان می‌دهد که همبستگی بین بازده سهام واقعی و رشد سرانه تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۹۰۰تا۲۰۰۲ برای ۱۶کشور منفی است. در توضیح این ارتباط منفی باید گفت که رشد اقتصادی از نرخ بالای پس‌‌‌‌‌‌انداز شخصی و افزایش مشارکت نیروی کار و تغییرات تکنولوژیک ناشی می‌شود.