• ریمدان،نقطه اتصال ایران به «سی‌پک» و اقتصاد پاكستان

    سعید مقدم سرپرست مدیریت منطقه ریمدان عنوان کرد؛

    ریمدان،نقطه اتصال ایران به «سی‌پک» و اقتصاد پاكستان

    همزمان با توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار و فراهم آمدن بستر تحقق كاركردهاي واقعي تنها منطقه آزاد و بندر اقيانوسي ايران، منطقه كوچك در مزر پاكستان به صورت منفصل، آن هم در فاصله 130كيلومتر به محدوده منطقه آزاد چابهار افزوده شد؛ ريمدان، نقطه صفر مرزي ايران و پاكستان. ريمدان بسيار فراتر از يك مرز رسمي است؛ زيرا نه تنها چابهار را به پاكستان ارتباط داده و اقتصاد پاكستان را در اختيار توليدكننده و تجار ايراني قرار مي‌دهد، در واقع معبري است كه چابهار را به مگاپروژه کریدور اقتصادي چين و پاكستان «سي‌پک» وارد مي‌كند.