پایگاه خبری مناطق آسیا در سال 1399 با رویکرد اقتصادی و مناطق آزاد با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حسین جمشیدی لاریجانی تاسیس شد تا تمرکز ویژه ای بر روی انعکاس اخبار مناطق آزاد داشته باشد.